Klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap. 8§ (2010:800) ska alla förskolor ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

På föräldrakooperativet Fortuna förskola tycker vi att era synpunkter är viktiga och vi uppmanar alltid till att uppmärksamma oss på brister och utvecklingsområden. För att på ett effektivt sätt kunna bemöta klagomål har vi arbetat fram rutiner enligt nedan. På så sätt kan vi också snabbt rätta till eventuella brister och förbättra vår verksamhet. Likväl som vi uppmuntrar till synpunkter på utvecklingsområden, önskar vi också få positiv feedback kring saker som fungerar väl.

Vi vill uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör.
Om Du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, vänligen ta då kontakt med rektorn. Detta kan Du givetvis också göra om Du inte personligen vill kontakta den problemet berör. Det går även bra att skicka ett mail till förskolans mailadress info@fortunaforskola.se (som når alla i styrelsen inkl. rektor), eller tina@fortunaforskola.se (som når endast rektor).
Önskar man vara anonym går det bra att lämna ett brev i postlådan utanför förskolan, som töms varje dag.
Rektorn tar emot ditt klagomål och kontaktar därefter berörd personal för att få dess syn på sakfrågan.
Rektorn ansvarar för att uppföljning och återkoppling görs inom 14 dagar. Återkoppling till uppgiftslämnaren är svår att göra vid anonyma brev. Synpunkter/klagomål som berör verksamheten kommer alltid att redovisas på förskolans styrelsemöten.
Eventuella synpunkter/klagomål som utretts och behöver leda till förändring eller har lett till förändring under året tas också med i förskolans systematiska kvalitetsarbete, allt för att förbättra vår verksamhet.