När du tackar ja till en plats på Fortuna förskola blir du kund, partner samt arbetsgivare. Som förälder d.v.s. kund, lämnar man och hämtar sina barn. Som partner till personalen är du lyhörd för personalens tankar och önskemål, vilket verkställs genom arbetsgrupperna, se nedan. Som arbetsgivare skall du se till att verksamheten fungerar och tillvarata både barnens och personalens intresse. För att inte blanda ihop rollerna är det dock den valda styrelsen som agerar arbetsgivare.

Ett föräldrakooperativ drivs som en ekonomisk förening, vilket innebär att föreningen är en självständig juridisk person. Man är bara medlem i föreningen så länge ens barn går på förskolan.

Föreningen anställer personal och ser till att verksamheten fungerar. Pedagogerna står för den pedagogiska verksamheten. Det är föräldrarna som utgör föreningen och vårt engagemang krävs för att förskolan ska fungera och alla i föräldragruppen har en funktion att fylla.

Föreningen företräds av en styrelse bestående av fem föräldrar som ledamöter och en förälder som suppleant. Styrelsen har sammanträden en gång i månaden. Alla som har sitt barn på förskolan har tillgång till mötesprotokoll och budget. Dessutom ordnar styrelsen regelbundet medlemsmöten där alla medlemmar närvarar för att få information samt aktivt vara med och forma verksamheten.

De familjer som inte har någon förälder representerad i styrelsen är istället aktiv i en av föreningens två aktivitetsgrupper:

Fixargruppen
Arrangerar fixardag två gånger om året, då alla föräldrar och barn träffas på förskolan för att förbättra inne och utemiljö. Utöver dessa fixardagar, så står fixargruppen även för löpande underhåll och småfix.

Festgruppen
Arrangerar roliga aktiviteter för föräldrar, barn och personal ett par gånger om året.

Det är också önskvärt att varje familj deltar i verksamheten två dagar per år för att få en inblick i barnens vardag. Vilka dessa två dagar blir bestämmer man själv men naturligtvis i samråd med pedagogerna. Medlemsfamiljerna som inte sitter i styrelsen städar också lokalerna under helgerna på ett löpande schema, ca. 4 ggr/termin och familj. Frekvensen beror på antalet familjer som finns med i föreningen.

I gengäld för ditt engagemang får du som förälder:

  •  Insyn och delaktighet i ditt barns vardag
  •  Nära kontakt med barngrupp, föräldrar och pedagoger
  •  Tillgång till en trygg barnomsorg med hög kvalitet